Webmail

Menza étlap

LVG film

Menü

„TEHETSÉGET 2000-RE!” alapítvány

A „TEHETSÉGET
2000-RE!” iskolai alapítvány

Adószáma: 18820504-1-16

Számlaszáma: OTP Bank Nyrt 11745035-21009468

Az 1990-es évek elejétől vált lehetővé, hogy magánszemélyek, civil szervezetek különböző
célokkal létrehozzanak egyesületeket, alapítványokat. Egy iskolai alapítvány létrehozásának célszerűsége nálunk 1992-ben érlelődött tetté. Ekkor valósultak meg az alapítás kedvező anyagi feltételei is.

A cél az volt, hogy az iskola sokrétű tanórán kívüli tevékenységének támogatásához, az
oktatási-nevelési feltételek javításához – az iskola költségvetése mellett – egy újabb anyagi forrást teremtsünk. A törzstőke legnagyobb részét a nevelőtestület által 1992-ben elnyert „Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díj”-jal járó 180.000 forintos jutalom összege képezte.

Első számú alapítóként tehát a nevelőtestület jelent meg, képviselőik Nagy Jánosné, Szántai
Katalin és Turi István kollégáink voltak. Az alapítók közé lépett a COLONIA Biztosító Rt. Jászberényi Fiókja 50.000 forinttal, képviselője Turza József igazgató úr; a Jászsági Ruhaipari Szövetkezet 50.000 forinttal, képviselője Kovács István elnök úr; az iskola diáksport-egyesülete 20.000 forinttal, képviselője Nagyné Hajnal Éva DSE-elnök. Az iskolai szülői
munkaközösség 20.000 forinttal, képviselője a szervezet akkori elnöke, Kiss János. Az alapítás évében még oly távolinak tűnt a misztikus 2000. év, hogy bekerült az alapítvány nevébe. Most már látjuk, hogy talán jobb lett volna a harmadik évezredet megjelölni. De a „győztes csapaton ne változtass” elv alapján nem szándékozunk változtatni a néven.

Az alapító okiratban meg kellett határozni az alapítvány célját és tevékenységi körét. Itt
igyekeztünk igen széles skálát megadni, hogy az iskolai munka minden fontos területét megjelenítsük. Egyrészt olyanokat, amilyen tevékenységek már folynak az iskolában. Másrészt olyanokat, amelyeket jó lenne, ha végeznének a tanulók, a tanárok. Harmadrészt olyanokat, amiket hajlandók is támogatni az emberek. Így aztán röviden az alábbi célokat fogalmaztuk meg, amelyekbe igazán sok minden belefér: az iskolai nevelő-oktató munka feltételeinek javítása, a kulturális és sporttevékenység színesítése, a versenyeztetés, az idegen nyelvek tanulásának elősegítése, a tehetséges és rászoruló tanulók támogatása.

Az alapító okirat elkészítésében, benyújtásában és az alapítvány bírósági bejegyeztetésében
végig nagy segítséget kaptunk dr. Knorr János ügyvéd úrtól és munkatársaitól, dr. Bolla Ilona és dr. Kármán Judit ügyvédektől. Ők mindhárman leheles diákok voltak. Segítségükre később, az alapítvány közhasznúsításakor is nagy szükségünk volt. Ekkortól fogadhatjuk ugyanis a magánszemélyek jövedelemadójának 1%-át. Ez létfontosságú döntés volt, hiszen évek óta innen van a legnagyobb bevételünk. Jelenleg a közhasznúsággal kapcsolatos ügyekben dr. Barazutti László ügyvéd úr nyújt segítséget.

Az alapítvány ügyeit kuratórium intézi, elnöke az iskola mindenkori igazgatója. A kuratórium tagja egy  pedagógus kolléga, Berkóné György Ildikó, illetve a szülői közösség két tagja: dr. Nemoda Beáta és Huber István. Az alapítványban végzett munkájáért természetesen senki nem vett fel és nem is vesz fizetést vagy tiszteletdíjat.

Az alapítvány tőkéje és éves bevétele az eltelt évek során szépen gyarapodott. Mind a tőke,
mind az éves kiadás milliós nagyságrendű. A támogatásokat az alapítványi céloknak megfelelően ítéljük oda. Minden esetben pályázat, kérés vagy a kuratórium kiírása és döntése
alapján.

A bevételek másik nagy része az évenként, tavaly már tizennyolcadszor megrendezett alapítványi bálunk nyereségéből származik. A bál megszervezését évek óta az iskola tanári gárdája végzi. Jelentős, de természetesen változó bevétel a pénzbeli támogatás, amit természetesen főleg tanulóink szüleitől kapunk.

Az alapítványban helyezte el több adományozónk azt a törzstőkét, amelynek kamatait tanévenként kapják az arra érdemes tanulók: Holló János professzor úr, a Szántai család, az azóta elhunyt dr. Mizsei Béla országgyűlési képviselő úr, dr. Papp Géza úr.  A „Tehetséget 2000-re!”alapítványunk mellett az iskolában működik az „Ifjabb Bujdosó József Ösztöndíj Alapítvány” is. Ezt Bujdosó József úr, volt leheles diák, egykori önkormányzati képviselő és neje hozta létre. Évi rendszeres támogatást nyújtanak más magánszemélyek és cégek is.

Az alapítványunk a személyi jövedelemadó 1%-ából származó bevételének évenkénti teljes
felhasználásáról a sajtóban is be kell számolnunk. Ezt mindig megtettük. Az éves ráfordításaink fő tételei a következőkből tevődtek össze: a diáksport, a sítáborok, a nyári vízi táborok támogatása, rászoruló tanulók szociális segítése, tanulói eredményességi ösztöndíj, szemléltető eszközök vásárlása, tanulmányi versenyek támogatása, az énekkarok és a rajz szakkör támogatása, a német nyelvi cseretáboroztatás és az erdélyi cserekapcsolat támogatása.

Az alapítvány kuratóriuma, a tantestület, de főként az iskola tanulóifjúsága nevében
ismételten köszönjük az alapítók, támogatók segítségét. Mindannak a ma már szinte megszámlálhatatlan magánszemélynek, cégnek, vállalkozásnak, intézménynek, akik
hozzájárultak az alapítványunk, így az iskolánk jobb, eredményesebb működéséhez.

Egyben tisztelettel kérjük, ha módjukban áll, akkor ezt a jövőben is tegyék meg! A támogatást tehetséges, szorgalmas, sokoldalú, aktív leheles diákoknak nyújtják. Ezzel is elősegítve azt, hogy szellemileg és testileg jól képzett, idegen nyelveken beszélő, informatikában járatos, egészséges lelkű, kreatív magyar és európai uniós polgárok
lehessenek.

 

Antics István igazgató
a Lehel Vezér Gimnázium
„Tehetséget 2000-re!”
iskolai alapítványa
kuratóriumának elnöke

 

 

E-NAPLÓ belépés

Órarend

Tanulói notebook üzembehelyezési útmutatók

Az LVG a Facebookon

Erasmus+ 2022.

EFOP-3.2.5-17- 2017-00016

A Lehel Vezér Gimnázium

Diákfilm Fesztivál

Határtalanul

EFOP-4.1.3-17- 2017-00342

Határtalanul

Pénz7

Partner intézményünk